kirkenes header topp opt w 9
Mail: havnevesenet@svk.no

Hjem

Koronavirus og sjøtrafikken

Kystverket informer på sine nettsider om retningslinjer for sjøtrafikk og havnevirksomhet i sammenheng med koranakrisen, se linken nedenfor. I tillegg til nasjonale bestemmelser vil det kunne være lokale bestemmelser fastsatt av politi og smittevernmyndigheter. Situasjonen vil kunne endre seg raskt, og endringer i tiltak vil kunne komme.  Vi anbefaler alle sjøfartende, skipsagenter, eier og operatører av havneanlegg fortløpende holde seg orientert med gjeldende retningslinjer.

les mer ...

Nekting av landlov

Grunnet situasjonen med stor smittefare knyttet til koronaviruset har politimesteren i Finnmark besluttet at det innføres landlovsnekt for utenlandske sjøfolk i Finnmark med umiddelbar
virkning. Etter utlendingsloven § 16 jf. utlendingsforskriften § 4-19 femte ledd vil politiet nekte utenlandske besetningsmedlemmer landlov gitt lovens ordlyd " andre særlige grunner".
Bestemmelsen gjelder inntil videre.

les mer ...https://www.politiet.no/politiet-informerer/politiets-tiltak-i-forbindelse-med-koronaviruset/informasjon-fra-polit

Kystfraktkapasiteten til Kirkenes styrkes - ny godsbåtrute mellom midt Norge og Finnmark

I pressemelding 21. januar 2020 melder NOR LINES Kirkenes AS at Norlines DAILY har lyktes med å etablere to ukentlige anløp av kystfraktebåt mellom Midt-Norge og Kirkenes. Tett dialog med et utstrakt agent-nettverk og rederiene som frakter gods langs norskekysten har gjort det mulig å skape et tilbud om samlasting av gods. Løsningen utnytter kapasiteten på kystgående skip som sammen med terminalnettverket sikrer dør/dør-levering og lagringsmuligheter. En koordineringssentral i Trondheim styrer operasjonen og informasjonsflyten for kunden. Målsettingen er at godset fremføres «one-stop-shop» fra Fredrikstad til Kirkenes. I pressemeldingen framkommer at utnyttelse av eksisterende kapasitet vil kunne gi konkurransedyktige betingelser og miljømessige gevinster. Første offisielle avgang fra Trondheim til Kirkenes blir fredag 24.januar med ankomst Kirkenes torsdag 30.januar.
Skipet heter «SAFIR» og i tillegg til å laste parti/stykkgods tar det også dekkslast på inntil 20 tonn med egen kran, samt fiskefôr til oppdrettsanleggene i fartsområdet.

les mer ...

Organisasjonsendring for Kirkenes havnevesen - kommunalt foretak

Kirkenes havnevesen har endret organisasjonsform fra kommunal etat til kommunalt foretak etter Kommunelovens kap. 11. Reglene om kommunale foretak tar sikte på å være et tilbud for kommunal virksomhet av mer forretningspreget art, men hvor det likevel er ønske om tettere politisk styring enn for øvrige selskapsformer. Foretaket ledes av havnestyret som er valgt av kommunestyret. Daglig drift utøves av daglig leder med havneadministrasjonen. Kommunestyret utgjør foretakets generalforsamling.

 

Nytt organisasjonsnr i  Foretaksregisteret er 922203083 - foretakets navn er "Kirkenes havn Sør-Varanger KF".

 

Alle tidligere fordringer fra Sør-Varanger kommune ved Kirkenes havnevesen med organisasjonsnummer 942110286 er overdratt til Kirkenes havn Sør-Varanger KF fra og med  01.07.2019. Fremtidig fakturering vil foregå fra Kirkenes havn Sør-Varanger KF.

 

 

Vi ber om at alle faktura til Kirkenes havn Sør-Varanger KF blir merket:

 

Kirkenes Havn Sør-Varanger KF

Postboks 406

9915 Kirkenes  

 

Faktura skal sendes på EHF-format til Kirkenes Havn Sør-Varanger KF, organisasjonsnr. 922 203 083. 

 

For nærmere informasjon om organiseringen vises det til informasjon i Foretaksregisteret og vedtekt for Kirkenes havn Sør-Varanger KF.

les mer ...

Havneoversikt med åpen AIS

Sammen med norske havner og Kystverket har BarentsWatch laget en nasjonal havneoversikt. Havneoversikten er en viktig kilde til informasjon om havnene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anløp. Tjenesten dekker behovene til mannskap på fartøyer under seilas, representanter for rederier på land, kommersielle brukere av havnene, media og forvaltningen. Innholdet i havneoversikten er hentet fra Kystverkets Havnebase.

Havneoversikten er nå knyttet opp til Kystverkets AIS-nettverk, og  brukere kan nå også følge skipstrafikken og skipsbevegelser i sanntid. Bruken av AIS (automatic identification system) er tilgjengelig for alle, og det er ingen krav om brukerregistrering for å få tilgang. Data som publiseres elektronisk for offentligheten gjennom havneoversikten inkluderer AIS-data som Kystverket mottar gjennom egne mottakere, med unntak for data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter. Dette gjelder igjen for data fra fartøy innenfor norsk økonomisk sone, fiskerivernsonen på Svalbard og vernesonen på Jan Mayen.

les mer ...

Regler for bruk av vannscooter

Samferdselsdepartementet informerer om at det er strenge regler for bruk av vannscooter i Norge. Disse inkluderer aktsom ferdsel, båtførerbevis og flytevest.

Kjøring med vannscooter reguleres i utgangspunktet av de alminnelige reglene om fartøy. Regler om aktsom ferdsel, avstand til badende og fartsbestemmelser i sjø gjelder for førere av vannscootere på lik linje med førere av andre fartøy. I tillegg har flere kommuner innført lokale forskrifter som regulerer bruk av vannscooter i eget sjøområde.

For alle førere av vannscootere gjelder følgende regler:

  • Fører av vannscooter skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene
  • Vannscootere som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop
  • Alle brukere av vannscootere skal være iført flytevest
  • Har vannscooteren mer enn 10 hk må føreren være fylt 16 år
  • Har vannscooteren mer enn 25 hk, skal førere født 1. januar 1980 eller senere ha båtførerbevis.

Kommuner kan regulere bruk av vannscooter særskilt dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, ivaretakelse av miljø eller friluftsliv.

les mer ...

Forskrift om havneforordning fastsatt

Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om opprettelse av rammer for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner. Forskriften trer i kraft 1. juli 2019.

Formålet med forordningen er å legge til rette for at leverandører av enkelte havnetjenester gis tilgang til havner for å kunne drive virksomheten sin, å sikre finansiell transparens i havner samt å etablere felles regler om havnetjenestevederlag og havneinfrastrukturvederlag.

les mer ...

Videre planlegging av storhavn i Sør-Varanger

Sør-Varanger kommunestyre vedtok i sak 031/19 å stoppe reguleringensarbeidet av Høybukta vest til havneformål. Kommunen inviterer Statens Vegvesen, Kystverket og Finnmark  fylkeskommune til fortsatt samarbeid om regulering av nytt havneområde. I det videre arbeidet med planlegging og utvikling av større havne- og næringsarealer legger kommunestyret til grunn en etappevis utvikling, med Slambanken som utgangspunktSør-Varanger kommune opprettholder ambisjoner om å etablere en storhavn av nasjonal og internasjonal betydning med jernbanetilknytting til Rovaniemi.

les mer ...

Ny havne- og farvannslov vedtatt

Stortinget vedtok 4. juni ny havne- og farvannslov. Det legges opp til at loven skal tre i kraft 1. januar 2020. Loven får blant annet betydning for kommunenes myndighet i og ansvar for sitt sjøområde. For kommunene gjøres det endringer i reglene om krav til drift av havn og havnekapital, ansvar for fremkommelighet og regulering av ferdsel i kommunens sjøområde.

les mer ...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk