I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid, detaljregulering for:

REISELIVSBEDRIFT TOUR GRENSE-JAKOBSELV, eiendom gnr. 34, bnr. 39 i Sør-Varanger kommune
Planavgrensning Tour Grense jakobselv  .png
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På oppdrag av Tour Grense-Jakobselv AS skal Rambøll utarbeide detaljregulering for ovennevnte eiendom som er lokalisert i Grense-Jakobselv. Planområdet er på ca 278 dekar med planavgrensning som vist på kartutsnittet. Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av reiselivsbedrift. For mer informasjon om planarbeidet henvises det til kunngjøringen på hjemmesiden til Sør-Varanger kommune (www.svk.no).

Kommunen har vurdert planarbeidet i forhold til forskrift om konsekvensutredning og funnet at det ikke er konsekvensutredningspliktig (jf. politisk behandling UFPS 16.02.2012 sak 028/12).
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Eventuelle innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig til:
Rambøll, Postboks 83, 9811 Vadsø eller e-post: vadso@ramboll.no innen 23. april 2012.
Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos Rambøll v/John Njarga, telefon 478 38 244, e-post:john.njarga@ramboll.no.