Sør-Varanger kommune har 11 kommunale barnehager, 2 private barnehager og 1 privat familiebarnehage.

Einerveien barnehage er vedtatt stengt fra 01.08.17.

Hovedopptak:
Viser til Lov om barnehager § 12: Samordnet opptaksprosess i kommunen
Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.


§ 12 a .Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

NB! Barn født i november får rett på plass fra 2017

I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 har Stortinget fattet vedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass. Retten skal tre i kraft i 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring.

Kunnskapsdepartementet har sendt forslaget om å gi barn født i november rett til barnehageplass på høring i månedsskiftet januar/februar.

Høringsfristen er 27. februar 2017. Les høringsdokumentet. her

 

  • Barn født i november 2016 inngår i hovedopptaket for 2017 og foreldene må derfor søke innen den ordinære søknadsfristen som er 1. mars 2017
 


Alle må søke elektronisk via kommunens barnehageportal, https://sorvaranger.ist-asp.com/sorvarangerpub/login.htm

Her finner du søknadsskjema og informasjon om alle barnehager. Du skal ikke ha brukernavn og passord for å søke barnehageplass elektronisk, klikk deg direkte inn på lenken " Søk barnehageplass her".

De som tidligere har søkt og fått bekreftelse på at søknaden er mottatt trenger ikke søke på nytt.

SØKNADSFRIST TIL HOVEDOPPTAKET ER 1. MARS – 17, MED INNTAK FRA AUGUST – 17.

For spørsmål, kontakt Eva Johanne Johnsen, enhetsleder for barnehager

Tlf. 78 97 74 41 - mail: ejj@svk.no