kirkenes header topp opt w 9
Mail: havnevesenet@svk.no

Om Kirkenes havn

Nytt havneregulativ for Kirkenes havnevesen

Kirkenes havnestyre vedtok 22. juni 2017 ny lokal forskrift om anløpsavgift. Redusert antall anløp og bruttotonnasje siste år har medført reduserte inntekter. Inntektene skal dekke Sør-Varanger kommunes kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Det er derfor nødvendig å øke avgiftsnivået. De øvrige priser for Kirkenes havnevesenets varer og tjenester endres ikke.

les mer ...
havn

Starter planlegging av ny stamnetthavn i Høybukta Vest

Arbeidet med å planlegge ny havn på Høybukta vest i Sør-Varanger er i gang. Varsel om planoppstart er i dag sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill er 25. august.

les mer ...
ISPS - øvelse i KKN

Beredskapsøvelse i havna

Onsdag 7. juni kl 09.00 - 14.00 gjennomfører Kirkenes havnevesen, Politiet, Tschudi Tank Terminal, Kystvakta, Kystverket med flere en fullskala beredskapsøvelse i havneområdene i Kirkenes. Målsettingen med øvelsen er å trene sikring og kontroll med havneområdene og samvirke og koordinering mellom etatene. Det forventes mye aktivitet som innebærer blålys, tungt utstyr og synlig våpen i havneområdene i Kirkenes. Fartøyet Simon Møgster (bildet) er markør. Vi håper på forståelse for den aktivitet som skjer i forbindelse med øvelsen, og beklager hvis dette på noe vis medfører ulempe for publikum. Vennligst ta ta kontakt med havnevakta, eller vårt sentralbord hvis det er spørsmål, tlf tlf 41 45 49 92 ​/ 78 97 74 44.

les mer ...

Vedlikehold av Hurtigrutekaia - forsinkelse

Kirkenes havnevesen har iverksatt vedlikehold av Hurtigrutekaia, Industrikaia og Jakobsnes kai. Vedlikeholdet har til hensikt å utbedre erosjons og korrisjonsskader, og utbedre skader etter lang tids bruk. Vedlikeholdsarbeidet utføres i perioden april - oktober 2017, og vil kunne medføre at kaiaene stenges for bruk i kortere tidsperioder. Montering av ny fendring på Hurtigrutekaia har tatt noe lengre tid enn forutsatt. Etter korrigert tidsplan skal kaia vil være klar til bruk 9. mai 2017.  Havnevesenet beklager den ulempe dette medfører for brukere av Hurtigrutekaia. For bestilling av kaiplass ber vi om at havnevakta kontaktes i god tid før anløp skal skje.

les mer ...

Oversikt over ISPS-begreper og forkortelser

På Kystverkets nettsider er det nå laget en ny oversikt over forkortelser og viktige begreper som benyttes i

forbindelse med ISPS og havnesikring. Definisjonene er i hovedsak hentet fra havnesikringsregelverket.

les mer ...

Fartøy i havn i Kirkenes

Marine Traffic’ maritime database inneholder sanntids posisjonsoversikter for fartøyer som benytter AIS. Databasen inneholder kartoversikt og liste over fartøy som er i havn i Kirkenes. Snarvei til kartoversikt finnes i høyre meny på våre nettsider.

Linken nedenfor viser oversikt over fartøy som nytter AIS som er i Kirkenes havn.  

les mer ...

Levering av skipsavfall til Kirkenes havnevesen - Beskrivelse av meldings- og leveringsprosedyrer:

Kirkenes havnevesen har avtale med Masternes Gjenvinning AS om mottak av skipsavfall. Fartøy som skal levere avfall ved Kirkenes havnevesens kaianlegg må gi melding om dette i forkant av anløp. Melding skal gis på eget skjema.

 Meldingsskjema om skipsavfall skal sendes senest 24 timer før anløp, eller så snart skipet vet neste destinasjonshavn og anløpstidspunkt. Skipsfører kan eventuelt benytte skipsagenten til å oversende meldings- og bestillingsskjema.

 Skipsfører eller agent sender inn meldingsskjema- og bestillingsskjema til Havnevakt i Kirkenes havnevesen på e-post: havnevakt@svk.no.

Fartøy som har fått fritak fra ordningen av Kirkenes havnevesen trenger ikke å sende inn skjema.

Skipsfører og agent skal på forhånd ha gjort seg kjent med hvilke typer avfall som kan leveres i Kirkenes havnevesen havn innenfor avfallsgebyret, leveringsmåte for avfallet, samt gebyrsystemet.

Skjema for melding og leveranse av skipsavfall til Kirkenes havnevesen kaianlegg finnes på Kirkenes havnevesens hjemmeside:

http://www.svk.no/dokumenter.105193.no.html

les mer ...
Kirkenes havn Havnesjefen informerer

Kirkenes som knutepunkt for maritim logistikk - rapport fra mulighetstudie

Maritimt Forum Nord har, med faglig bistand fra Akvaplan–Niva AS, gjennomført en mulighetsstudie for utvikling av Kirkenes havn som knutepunkt for internasjonal maritim logistikk i nordområdene.

Det er forventninger om at maritim transport i nordområdene vil vokse betraktelig. Økningen i eksport av naturressurser til det internasjonale markedet gjennom Barentshavet, godstransport mellom det europeiske og asiatiske markedet gjennom Den nordlige sjørute (NSR) og stykkgods/oppstrøms last til petroleumsindustrien i nordområdene vil være drivere for økt etterspørsel og utvikling av effektive logistikkløsninger.

les mer ...

Havneregulativ 2016

Kirkenes havnestyre har vedtatt havneregulativ gjeldende fra 4. februar 2016. Regulativet regulerer avgifter, gebyrer og vederlag for varer og tjenester for Kirkenes havnevesen. Regulativet finnes i menyen til venstre - dokumenter. Her finnes også andre styringsdokumenter.

les mer ...
Språk Norsk - Norwegian