Utvalg for Levekår vedtok i møte 19.03.18 nye kriterier for søknad på kulturmilder.  Det er for 2018 satt av en million kroner til kulturmidler for 2018 etter følgende fordeling:

Kulturmidler idrettslag                                            500 000

Kulturmidler kulturorganisasjoner                        300 000

Kulturmidler til utvalg for levekårs disposisjon   200 000

Kriteriene for kulturmidler idrett og kultur ble i løpet av fjoråret revidert og er nå vedtatt av Utvalg for Levekår. For å lette søknadsprosessen for lag og foreninger har man redusert antall poster man kan søke på fra syv til tre. Det betyr at de spesifikke pottene for støtte til idrettsanlegg og grendehus, oppkjøring av lysløyper og turløyper, kulturarrangement og idrettsarrangement er tatt bort. Disse momentene skal inngå i en søknad fra søkeren.

Søknader som ikke faller direkte inn under kriteriene for kulturmidler idrettslag og kulturmidler kulturorganisasjoner kan søke på potten kulturmidler til utvalg for levekårs disposisjon.

Alle søknader må fylles ut elektronisk gjennom kommunens søkeportal – søknad og skjema som finnes på www.svk.no.

Dersom du trenger veiledning til å fylle ut søknadsskjema, ta kontakt med enhetsleder for kultur og fritid, Harald Sørensen på hso@svk.no eller på mobil 918 14 958