kirkenes header topp opt w 9
Mail: havnevesenet@svk.no

Om Kirkenes havn

ISPS - øvelse i KKN

Beredskapsøvelse i havna

Onsdag 7. juni kl 09.00 - 14.00 gjennomfører Kirkenes havnevesen, Politiet, Tschudi Tank Terminal, Kystvakta, Kystverket med flere en fullskala beredskapsøvelse i havneområdene i Kirkenes. Målsettingen med øvelsen er å trene sikring og kontroll med havneområdene og samvirke og koordinering mellom etatene. Det forventes mye aktivitet som innebærer blålys, tungt utstyr og synlig våpen i havneområdene i Kirkenes. Fartøyet Simon Møgster (bildet) er markør. Vi håper på forståelse for den aktivitet som skjer i forbindelse med øvelsen, og beklager hvis dette på noe vis medfører ulempe for publikum. Vennligst ta ta kontakt med havnevakta, eller vårt sentralbord hvis det er spørsmål, tlf tlf 41 45 49 92 ​/ 78 97 74 44.

les mer ...

Vedlikehold av Hurtigrutekaia - forsinkelse

Kirkenes havnevesen har iverksatt vedlikehold av Hurtigrutekaia, Industrikaia og Jakobsnes kai. Vedlikeholdet har til hensikt å utbedre erosjons og korrisjonsskader, og utbedre skader etter lang tids bruk. Vedlikeholdsarbeidet utføres i perioden april - oktober 2017, og vil kunne medføre at kaiaene stenges for bruk i kortere tidsperioder. Montering av ny fendring på Hurtigrutekaia har tatt noe lengre tid enn forutsatt. Etter korrigert tidsplan skal kaia vil være klar til bruk 9. mai 2017.  Havnevesenet beklager den ulempe dette medfører for brukere av Hurtigrutekaia. For bestilling av kaiplass ber vi om at havnevakta kontaktes i god tid før anløp skal skje.

les mer ...

Oversikt over ISPS-begreper og forkortelser

På Kystverkets nettsider er det nå laget en ny oversikt over forkortelser og viktige begreper som benyttes i

forbindelse med ISPS og havnesikring. Definisjonene er i hovedsak hentet fra havnesikringsregelverket.

les mer ...

Fartøy i havn i Kirkenes

Marine Traffic’ maritime database inneholder sanntids posisjonsoversikter for fartøyer som benytter AIS. Databasen inneholder kartoversikt og liste over fartøy som er i havn i Kirkenes. Snarvei til kartoversikt finnes i høyre meny på våre nettsider.

Linken nedenfor viser oversikt over fartøy som nytter AIS som er i Kirkenes havn.  

les mer ...

Levering av skipsavfall til Kirkenes havnevesen - Beskrivelse av meldings- og leveringsprosedyrer:

Kirkenes havnevesen har avtale med Masternes Gjenvinning AS om mottak av skipsavfall. Fartøy som skal levere avfall ved Kirkenes havnevesens kaianlegg må gi melding om dette i forkant av anløp. Melding skal gis på eget skjema.

 Meldingsskjema om skipsavfall skal sendes senest 24 timer før anløp, eller så snart skipet vet neste destinasjonshavn og anløpstidspunkt. Skipsfører kan eventuelt benytte skipsagenten til å oversende meldings- og bestillingsskjema.

 Skipsfører eller agent sender inn meldingsskjema- og bestillingsskjema til Havnevakt i Kirkenes havnevesen på e-post: havnevakt@svk.no.

Fartøy som har fått fritak fra ordningen av Kirkenes havnevesen trenger ikke å sende inn skjema.

Skipsfører og agent skal på forhånd ha gjort seg kjent med hvilke typer avfall som kan leveres i Kirkenes havnevesen havn innenfor avfallsgebyret, leveringsmåte for avfallet, samt gebyrsystemet.

Skjema for melding og leveranse av skipsavfall til Kirkenes havnevesen kaianlegg finnes på Kirkenes havnevesens hjemmeside:

http://www.svk.no/dokumenter.105193.no.html

les mer ...
Kirkenes havn Havnesjefen informerer

Kirkenes som knutepunkt for maritim logistikk - rapport fra mulighetstudie

Maritimt Forum Nord har, med faglig bistand fra Akvaplan–Niva AS, gjennomført en mulighetsstudie for utvikling av Kirkenes havn som knutepunkt for internasjonal maritim logistikk i nordområdene.

Det er forventninger om at maritim transport i nordområdene vil vokse betraktelig. Økningen i eksport av naturressurser til det internasjonale markedet gjennom Barentshavet, godstransport mellom det europeiske og asiatiske markedet gjennom Den nordlige sjørute (NSR) og stykkgods/oppstrøms last til petroleumsindustrien i nordområdene vil være drivere for økt etterspørsel og utvikling av effektive logistikkløsninger.

les mer ...

Havneregulativ 2016

Kirkenes havnestyre har vedtatt havneregulativ gjeldende fra 4. februar 2016. Regulativet regulerer avgifter, gebyrer og vederlag for varer og tjenester for Kirkenes havnevesen. Regulativet finnes i menyen til venstre - dokumenter. Her finnes også andre styringsdokumenter.

les mer ...

1. januar 2016: Samler alle meldeplikter for fartøy i en meldeforskrift/New and Simplified Ship Reporting Regulation

Kystverket informerer om at fra 1. januar 2016 blir alle meldeplikter etter havne- og farvannsloven samlet i en forskrift. Den nye meldeforskriften vil forenkle fartøyets oversikt over meldingsplikter til myndigheter og hvilke forpliktelser som gjelder til enhver tid.

Fra nyttår vil følgende meldeplikter ligge i den nye forskriften om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven:

 • Melding om anløp til havn
 • Melding om farlig eller forurensende last
 • Melding til havneanlegg om ISPS-anløp
 • Melding til havneterminal om anløp av bulkskip
 • Melding om STS-operasjoner i NØS
 • Rapportering i forbindelse med seilas i Barents SRS

Alle disse meldingene, unntatt melding om anløp av bulkskip og melding om STS-operasjoner, skal gis i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Den nye meldeforskriften presiserer også at meldinger om anløp, ISPS og farlig eller forurensende last til havnene skal gis i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. I tillegg krever forskriften at meldinger om godsmengde og lastemengde skal sendes inn. Dette innføres for å effektivisere rapporteringen for skipsfarten og for å bedre statistikkgrunnlaget for sjøtransport.

Lenke til ny meldeforskrift på www.lovdata.no vil bli gjort tilgjengelig på kystverket.no om kort tid.

En engelsk versjon av den nye meldeforskriften vil komme på nyåret.

---

Introducing new and simplified ship reporting regulation January 1st, 2016

From January 1st, 2016, all ship reporting obligations pursuant to the Harbour Act will become available in one common regulation. The new ship reporting regulation will provide an easier overview of ship reporting obligations and which ship reporting obligations are applicable at any given time. 

From January 1st the following ship reporting obligations will be included in the new regulations:

 • Notifications prior to entry into port
 • Notifications on dangerous or polluting goods
 • ISPS notifications to port facilities
 • Notifications for bulk carriers calling at port terminals
 • Notifications of STS operations in NEEZ (Norway’s Economic Exclusive Zone)
 • Notifications in connection with Barents SRS voyages

These notifications, except bulk carrier calls to port and notifications on STS operations, must be sent via the ship reporting system SafeSeaNet Norway. The new ship reporting regulation states that notifications prior to entry into port, ISPS and dangerous or polluting goods must also be sent via the ship reporting system SafeSeaNet Norway. In addition, the new regulation states that notifications on the amount of goods (gross weight and gross gross weight) must be reported. This is introduced to facilitate more efficient ship reporting for the shipping industry and to improve statistics on maritime transport.

A link to the new ship reporting regulation in English will be made available at www.kystverket.no/en in January/February 2016.

les mer ...
Oljeomlastning  lenser på sjø

Ferdsel i farleden i Bøkfjorden - 500 meter sikkerhetsavstand til omlastende tankskip.

Norterminal AS er gitt tillatelse til oljeomlastning i Bøkfjorden. Omlastningen skjer mellom oljetankere som er oppankret i fastsatte områder til formålet. Omlastningen foregår for tiden på Ropelvbukt.

Av sikkerhetshensyn og i tråd med internasjonal praksis har Sør-Varanger kommune etablert en sikkerhetssone på 600 meter i diameter rundt tankskipene som ligger fortøyd sammen til ankers. Det tillates IKKE ferdsel, virksomhet eller opphold som ikke er tilknyttet drift når omlasting pågår eller skip er oppankret innenfor sikkerhetssonen.

Oppankrede skip er innringet av en fritt flytende oljevernlense som har en lengde på opp til 1000 meter. Fritidsbåter og andre fartøy i Bøkfjorden og Korsfjorden gjøres oppmerksom på kollisjonsfaren med oljelenser innenfor sikkerhetsavstanden. All skipstrafikk og fritidsbåter anmodes om å holde minimum 500 meters avstand ved passering av skipene. Fartøy anmodes om ikke å sette fart med kurs rett mot oppankrede oljeomlastningsfartøyer da dette kan oppleves som en sikkerhetsrisiko.

Ved behov for ytterligere informasjon om sikkerhetsavstanden vennligst kontakt havnevesenet på telefon 78 97 74 44 / 41 45 49 92/ VHF kanal 12 eller Norterminal vakttelefon +47 971 93 092

Takk for at du utviser aktsomhet og respekterer sikkerhetsavstanden til omlastende tankskip

les mer ...
Språk Norsk - Norwegian