Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
krabberep bugøynes
Du er her: Forsiden | Søknadsskjema |

Her finner du oversikt over våre skjema.
Skjema som har endelse ".pdf" er skjema for nedlasting og manuell utfylling, som må sendes eller leveres til Sør-Varanger kommune.
Skjema uten slik endelse er elektroniske skjema, som krever at du registrerer deg som bruker på vårt elektroniske søknadssenter, hvis du ikke alledrede er registrert.
Vi vil etterstrebe å erstatte stadig flere menuelle skjema for nedlastning med elektroniske skjema.
For bedrifter: Dersom du ikke finner de(t) skjema du søker her hos oss, kan skjemaet du søker tilbys av Altinn.no: Altinn.no skjemakatalog


A
Avlastnings- og besøkshjem - søknad om å bli.pdf

B
Barnehageplass
Barnehageplass - barnehage / barnehageportal
Bestill legetime på nett - Kirkenes legesenter as
Bestill reseptfornyelse - Kirkenes legesenter as
Bevilling-skjenking-ambulerende.pdf
Bevillingsinformasjon- om servering og-eller salg-skjenking av alkohol.pdf
Boligsøknadsskjema SBB - søknadsskjema.pdf
Bostøtte - Søk her
Byggesaker - Skjema fra Byggsøk.no
Bytte fastlege?

D
Demensteam Wesselborgen sykehjem - henvisningsskjema.pdf
Dispensasjon-legeerklæring - ved bruk av motorkjøretøyer i utmark.pdf
Dispensasjon-søknadsskjema - for motorferdsel i utmark.pdf
DSB-skjema HR 125 - Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

E
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erhverv av fast eiendom mv.pdf

G
Garnutvisning - for Gallokområdet.pdf
Gravemelding.pdf

H
Henvendelse til kommunen
Hybelhus i Oslo - Nordnorsken -Søknadsskjema .pdf

I
Individuell plan - søknadsskjema.pdf

J
Juridisk bistand
Juridisk bistand.pdf

K
Kart- og oppmålingsforretning - rekvisisjon.pdf
Konsesjon for erverv av fast eiendom (bokmåll).pdf
Konsesjon for overtaking av fast eigedom (nynorsk).pdf
Kulturskolen - Oppsigelse av plass
Kulturskolen - Søknad om plass

L
Ledsagerbevis
Ledsagerbevis - søknad om.pdf
Lånekort for barn - Sør-Varanger bibliotek.pdf
Låneregler Sør-Varanger bibliotek - engelsk.pdf
Låneregler Sør-Varanger bibliotek - russisk.pdf
Låneregler Sør-Varanger bibliotek.pdf

M
Momskompensasjon - søknad fra frivillilge lag og foreninger
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Naboerklæring 2012 (2).pdf
Næringsfondet-søknadsskjema.pdf

O
Om eResept
Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn - søknad til Sør-Varanger kommune.pdf

P
Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede - søknadsskjema.pdf
Pleie- og omsorgstjenester - søknadsskjema.pdf
Pleie- og omsorgstjenester - vedlegg til søknadsskjema - omsorgsbolig.pdf
Pleie- og omsorgstjenester - vedlegg til søknadsskjema - rehabiliteringsopphold.pdf
Pleie- og omsorgstjenester - vedlegg til søknadsskjema - støttekontakt.pdf
Primærnæringsfondet - søknadsskjema.pdf
Primærnæringsfondet - vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsregler.pdf

R
Regionalt miljøtilskudd - Statens Landbruksforvaltning
Renovasjon - søknad om fritak eller reduksjon av gebyr for husholdningsavfall.pdf

S
Salgs- /skjenkebevilling, utvidet skjenkebevilling
Salgs- og skjenketider 2012-2016.pdf
Salgs-, serverings- og skjenkebevilling
Salgsbevilling for øl og rusbrus-søknad.pdf
Samemanntallet - innmeldingsskjema.pdf
Samtykke til vaksinasjon av barn i skolepliktig alder.pdf
SFO-søknadsskjema.pdf
Skatteetaten - Skjema
Skjenke- og salgsbevilling-melding om endring.pdf
Skjenke- og serveringsbevilling-søknadsskjema.pdf
Skjenkebevilling - ambulerende.pdf
Skolefri-søknad om.pdf
Snarefangst-skjema for melding.pdf
Startlån fra Husbanken.pdf
Stilling søknad – og oversikt over aktuelle ledige stillinger
Støttekontakt - rapport fra.pdf
Støttekontakt - søknad om å bli.pdf
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Søknadssenter - eskjema
Søknadsskjema etablererveiledning.pdf

T
Taushetserklæring.pdf
Test eksempel
Tilleggsavgift - klage parkeringsgebyr.pdf
Tinglysning - Skjema og blanketter
Tomt - kjøp av.pdf
Tomtesøknad.pdf
Torgleie - søknad om.pdf
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
TT-bruker-søknadsskjema.pdf
TT-ordningen - retningslinjer.pdf

U
Utslippstillatelse.pdf

V
Valg - krav om retting av manntall.pdf
Valg - søknad om å få stemme på forhånd p g a sykdom eller uførhet.pdf
Vannmåleravlesning
Veirettserklæring.pdf
Vergemål skjema - se vergemålsportalen

Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS