Bøker og medier:

Utlånet fordeler seg på:

Hovedbiblioteket i Kirkenes: 56724 - + 1, 67%

Bugøynes filial: 1913 - + 1, 8%

Svanvik filial: 333 - + 1 ,28%

Bokbussbetjening i Bugøyfjord/Neiden: 1833 - + 3 %.

Utlån fordelt på kategorier: Bøker 71,5 % , DVD 15,5%, lydbøker 7,3% og 5,7% annet  som musikk og språkkurs med mer.

Note: Svanvik filial var stengt i 8 mnd i 2011. Pga ny dataversjon på Tana/Nesseby bokbuss har det ikke vært mulig å få ut detaljert utlånsstatistikk fordelt på brukerkommuner for 2011. Oppgitte utlånstall fra bokbussen i Sør – Varanger kommune baserer seg på 2010 tall med en stipulert økning på 3 %. Dette fordi totale utlånstall fra bokbussen kan vise til et godt resultat i 2011.

Klikk her for å lese hva som var mest utlånt.

Lånegrupper: Voksen 61, 8 %, barn og ungdom 31,77 % og institusjoner 6,43 %. Kvinner: 51,73 %, menn 23,84 % og institusjoner 24,43 %. At kvinner benytter seg mest av bibliotekets tjenester er kjent. Det er nok også slik at kvinner låner mest til de minste barna, det vil gi seg utslag i lånegruppestatistikken.  Etter fylte 14 år defineres en som voksenlåner.

Besøk: 65000.  Det er en nedgang på 11 %. Det høye besøkstallet i 2010 skyldes helårig  samlokalisering  for Turistinformasjonen/ Biblioteket. Turistbesøk genererer ikke utlån.

Institusjons- og hjemmebesøk: 41

Informasjon/referansebehandling: 7500, en nedgang på 4 %. Publikum finner selv fram mye informasjon på internett og er blitt mer selvhjulpne. Det er en ønsket og riktig utvikling.

Markedsføring: Det har vært 60 artikler/ oppslag om Sør-Varanger bibliotek i primært den lokale presse. Men også russiske medier og fjernsyn har hatt flere innslag.

Sosiale medier : Sør-Varanger bibliotek er på Facebook, hvor vi reklamerer for stort og smått. Det har vært publisert 26 artikler på www.svk.no.  Vi har en egen blogg http://sorvar.wordpress.com. I 2011 publiserte vi 46 artikler som genererte 4702 klikkbesøk. 

Utadrettet virksomhet:

Arrangement: 40, derav 30 for barn og 10 for voksne med 1152 besøk.

Gruppebesøk fra barnehager og skoleklasser: 114 grupper med 2011 barn/ungdom.

Leksehjelp for voksne: 33 ganger med 703 besøkende. Leksehjelp ( senere benevnt Språkhjelp) er et tiltak initiert av Frivillighetssentralen og Flyktningesektoren.  De samarbeider med biblioteket.  

Utstillinger: 49 – derav 39 for voksne.

Åpning av Pepperkakebyen  ” Sør-Varanger – en grensekommune”  hadde godt over 100 besøkende. Vi samarbeidet med Nikel og Ivalo bibliotek. Russiske og finske gjester var til stede med pepperkakebyggverk og sanginnslag.

Humorkvelden i midten av november samlet fullt hus, med 75 besøkende. Publikum delte villig sine historier med hverandre. Sør-Varanger bibliotek er svært takknemlig for at lokalbefolkningen stiller opp og deler sine historier så velvillig. Spesiell takk går til Jervestreken Jan Arne Jerijærvi, Ernst Sneve og Galina Rodhe. Vi har et godt nettverk!  Også foredraget om det norsk –russiske grenseområdet, som et mål til vår felles historie, kultur og naturarv  med doktor og forsker Sergey Riabov fra Moskvas historiske forskerinstitutt samlet 40 tilhørere. Ny kunnskaps utveksling, og ikke minst møter mellom mennesker fra grenseområdet er svært populært. Begge programmer ble lydstreamet, og er tilgjengelig digitalt på: http://sorvar.wordpress.com/2011/12/14/hor-foredrag-om-norsk-russisk-grenseomrade/

Sergey Riabov

Forsker Sergey Riabov samler interesserte tilhørere en november kveld på hovedbiblioteket.

 

Innslag fra humorkvelden kan du høre her:

Jan-Arne Jerijärvi

Ernst Sneve

Galina Rhode

Jervestreken

 Jervestreken : Tegning av Jan Arne Jerijærvi.

 

Betraktninger: Sør-Varanger bibliotek har i 2011 vektlagt egne arrangement, og også arrangement i samarbeid med andre aktører. Vi erfarer at det er program med lokal og grenselokal tilknytting som publikum gjerne ønsker og som de oppsøker. Det er noe biblioteket vil satse på videre. Vi snakker om møteplass, utveksling av erfaringer og dokumentasjon. Å utvikle lokale folkebibliotek som møteplasser og sosiale arena er i tråd med bibliotekutvikling ellers i landet. Med økt digitalisering må bibliotekene endres.  Det er en stor utfordring. Formidling og kunnskapsutveksling vil i sterkere grad bli vektlagt i årene framover sett i relasjon til utlånsresultat.

 

Hildur Eikås                 Kirkenes 01.02.2012  

Virksomhetsleder

Sør-Varanger bibliotek