Her ligger gebyrene i PDF-format.

Sør-Varanger kommunestyret har den 13.12.2017 gjort følgende gebyrvedtak med virkning fra 01.01.2018. Følgende satser for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing i 2018. Alle satser er inklusiv merverdiavgift.

 

 

Tilknytningsgebyr for vann- og /eller avløp er et engangsbeløp uansett størrelse på bygg, og skal betales:

  • Ved nybygg.
  • Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning.

Satser:

 

  • Tilknytningsgebyr vann:                                                             kr 2 500,-.
  • Tilknytningsgebyr avløp:                                                            kr 2 500,-

Dersom kommunen påføres ekstra høye kostnader ved etablering av tjenesten økes tilknytningsgebyret tilsvarende.

 

 

Årsgebyr for vann og avløp

    

Satser:

 

Årsgebyrer etter vannmåler og/eller stipulert forbruk, betales etter følgende satser:

 

Vann- og avløpsgebyrer, inkl. mva:

 

Forbruksgebyr for vann, pr m3                                                         kr       11,45

 

Abonnementsgebyr for vann:

- Bolig                                                                                               kr  1 625,00

- Bolig under 60 m2                                                                          kr  1 132,50

- Næring med forbruk under 500 m3                                               kr   2 416,50

- Næring med forbruk mellom 500-5000m3                         kr   4 050,00

- Næring med forbruk over 5000m3                                                 kr   6 480,00

           

Forbruksgebyr for avløp, pr m3                                                        kr        12,53

 

Abonnementsgebyr for avløp:

- Bolig                                                                                               kr 1 607,50

- Bolig under 60 m2                                                                          kr 1 135,00

- Næring med forbruk under 500m3                                                kr 2 424,00

- Næring med forbruk mellom 500-5000m3                         kr 4 054,00

- Næring med forbruk over 5000m3                                                 kr 6 487,50

 

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Forbruket måles med installert vannmåler.

 

Boliger og fritidseiendommer betaler etter målt eller stipulert forbruk.

Stipulering av forbruk er basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr.m3. Omregningsfaktor for stipulering av forbruk er 1,2 m3/m2.

 

Fradrag/tillegg i årsgebyret

 

Kommunestyret kan avgjøre om det skal gis fradrag eller tillegg i årsgebyret etter § 8 i forskriften

 

Vannmålerleie

 

  • Leie av liten måler (t.o.m. 1”)                                         kr 187,50 pr. år.

 

  • Leie av stor måler (over 1”)                                            kr 625,00 pr. år

 

RENOVASJON

 

·         Avfallsgebyr pr. abonnement i 2018 priser inkl. mva:
 
4. Avfallsgebyr pr. abonnement, inkl. mva:

Beskrivelse

120 liter

240 liter

360 liter

660 liter

1000 liter

Grunngebyr

Kr 2 720,00

Kr 2 720,00

Kr 2 720,00

Kr 2 720,00

Kr 2 720,00

Mengdegebyr

Kr. 722,50

Kr 1 445,00

Kr 2 168,50

Kr 3 973,75

Kr 6 021,25

Renovasjon inklusiv mva

Kr 3 442,50

Kr 4.175,00

Kr 4 888,50

Kr 6 693,75

Kr 8 841,25

 

Det vil være mulig for 2 eller flere å dele dunk eller større oppsamlingsenhet. Ved deling av dunk gis det fradrag på kr 125,- pr husstand fra grunngebyret samt at mengdegebyret deles.

 

Levering av avfall fra husholdning til Kirkenes Gjenbruksstasjon (ØFAS)

 

Vi viser til Kirkenes Gjenbruksstasjons priser for levering av privatpersoner på Øfas sin nettside http://www.ofas.no/no/priser-gjenbruksstasjoner

 

 

SLAMGEBYR

 

  • Slamgebyr for separate anlegg med årlig tømming:                 kr 2 975,00
  • Slamgebyr for separate anlegg med tømming hvert 2.år         kr 1 487,50
  • Slamgebyr for separate anlegg med tømming hvert 4. år        kr    744,00

 

FEIE- OG TILSYNSGEBYR

 

Feie- og tilsynsgebyr pr. pipeløp                                           kr     520,00  pr. år.

 

For ekstra feie- og tilsynstjeneste                                         kr     520,00 pr.år

 

Alle gebyrer er oppgitt inkl. mva.