Rådmannen er svært fornøyd med det gode regnskapsresultatet.

  • Vi har jobbet godt gjennom hele året og hatt høyt fokus på økonomistyring. Jeg er stolt over innsatsen ledere og medarbeidere i kommunen har lagt ned i 2016, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard. 

Regnskapet for 2016 er avsluttet innen fristen 15.02.17, og oversendt revisjonen. Revisjonen skal avgi revisjonsberetning innen 15.04.17.

Årsregnskapet for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) på kr 16 741 145. Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på 13,7 mill.kroner, noe som utgjør 1.43 % av brutto driftsinntekter. Tilsvarende tall for 2015 var 3,76 mill.kroner og 0,5 % av brutto driftsinntekter. Resultatet fremkommer som følge av høyere frie inntekter i form av skatt og inntektsutjevning og lavere pensjonskostnad enn budsjettert. Kommunen har også dekket gjenstående tidligere års underskudd.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringene i 2016 var på 50,8 mill.kroner hvorav 36,5 mill.kroner var lånefinansiert. Sør-Varanger kommune har ved utgangen av 2016 en samlet langsiktig gjeld på 1,174 mrk.kr, inklusiv lån for videre utlån (startlån). Lånegjelden tilsvarer 115 000 pr innbygger, noe som er høyt sammenlignet med resten av landet. Sør-Varanger kommune planlegger flere store investeringer de kommende årene, og videre fokus på god ressursutnyttelse og kostnadskontroll vil være avgjørende for en sunn kommuneøkonomi.

Ytterligere informasjon og detaljer om regnskapet vil bli gitt i førstkommende formannskap 8 mars.

 

Kirkenes, 17.02.17

 

Nina Bordi Øvergaard

Rådmann

 

Svanhild Apeland Lande                                                                                                                                                                                           Inger B. Fremstad

Økonomisjef                                                                                                                                                                                                              Avd.leder regnskap